:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งคำสั่งมอบหมายภารกิจเตรียมจัดกิจกรรมรับการติดตามประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE
วัน เวลา ส่ง 07 มิ.ย. 256214:10:47
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ 0032/8171
1 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4 นายอำเภอทุกอำเภอ
5.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
5.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
9.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
12.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ประกันสังคม
14.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
15.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
17.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
18.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
19.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
20.เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
21.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
22.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
25.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2