:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2
วัน เวลา ส่ง 07 มิ.ย. 256215:31:31
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว8158
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
5.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดฯ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1