:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2
วัน เวลา ส่ง 07 มิ.ย. 256215:32:44
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว8159
1. นายอำเภอทุกอำเภอ
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1