:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEระดับประเทศ
วัน เวลา ส่ง 08 มิ.ย. 256214:53:00
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ 0032/8170
นายเวียงชัย แก้วพินิจ ,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ,พัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ,เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู,เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู,ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู , นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑, ผู้อำนวยการสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต๒, ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2