:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256211:11:13
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 8160
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหาร/ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1