:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯในระบบ PADME ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256220:35:48
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 8255
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4.รองผู้อำนวยการกอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู
5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
10.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
13.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
14.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
16.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
17.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
18.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
19.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
20.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
21.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
22.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
23.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
24.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
25.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
26.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
27.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
28.ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
29.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
30. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
31. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
32. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
34.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
35.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
36.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
37.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
38.ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัยจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู
39.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
40.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
41.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
42.ผู้อำนวยการพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
43.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
44.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
45.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
46.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
47.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
48.ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู
49.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
50.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
51.ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
52.ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
53.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
54.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
55.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
56.ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
57.มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู
58.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
59.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
60.ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
61.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
62.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
63.ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง
64.ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู
65.นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4