:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565)
วัน เวลา ส่ง 11 มิ.ย. 256213:44:54
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว369
1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2