:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
วัน เวลา ส่ง 12 มิ.ย. 256211:46:53
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๑๙ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1