:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สำรวจข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐ
วัน เวลา ส่ง 12 มิ.ย. 256215:08:40
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/8419
หัวหน้าส่วนราชการ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรีเมือง/และนายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3