:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256209:46:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 8382
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
14. นายอำเภอทุกอำเภอ
15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1