:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอยกเลิกแบบสอบถามประเด็นการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256213:39:41
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว378
เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2