:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
วัน เวลา ส่ง 27 ส.ค. 256217:32:33
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว11677
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
11. นายอำเภอทุกอำเภอ
12. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
13. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองบัวลำภู
14. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1