:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เลื่อนประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Syste
วัน เวลา ส่ง 29 ส.ค. 256209:00:44
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 11787
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
16. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1