:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 29 ส.ค. 256209:51:37
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว11663 ลว 27 ส.ค. 62
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1