:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขับเคล
วัน เวลา ส่ง 29 ส.ค. 256210:22:56
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว11798
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 2 ท่าน
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
21. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
22. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
23. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
26. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
27. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
28. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
30. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
31. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
32. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
33. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1