:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
วัน เวลา ส่ง 29 ส.ค. 256210:24:51
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว11518
1. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
16. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
21. ผู้จัดการบริษัท ทีโอที สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
24. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1