:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด” ตามมาตรการ ป
วัน เวลา ส่ง 29 ส.ค. 256210:33:51
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว11797
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1