:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 30 ส.ค. 256211:22:26
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/340
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู