:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.ช.ภ.จ.)
วัน เวลา ส่ง 30 ส.ค. 256215:00:20
จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ที่ ที่ นภ 0021/11843 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.หนองบัวลำภู ประกอบด้วย
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สสจ.หนองบัวลำภู
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. พมจ.หนองบัวลำภู
5. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองหนองบัวลำภู
7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายก อบจ.หนองบัวลำภู
12. ผอ.ชลประทานหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1