:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเลื่อนการจัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256211:02:31
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 1704
เรียน หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1