:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.ช.ภ.จ.)
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256214:19:46
จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ที่ นภ 0021/1987 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สสจ.หนองบัวลำภู 3.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.พมจ.หนองบัวลำภู 5. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
6.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ปศุสัตวจังหวัดฯ 10 เกษตรจังหวัดฯ
11. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 12. ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดฯ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1