:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.256
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256215:41:04
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว12064
1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1