:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคบริการภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256216:18:26
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๒๗๐ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๖๒
เรียน 1. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 7.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 8. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 9.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 10. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1