:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำ
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ย. 256214:16:24
จาก ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู
ที่ ที่ นภ.0018.4(ศอ.ปส.จ.นภ.)1257
คณะทำงานขับเคลื่อนทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1