:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2562
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ย. 256209:31:33
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.1/ว 12185
เรียน 1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. รอง ผอ.รมน.จว.นภ.
6. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
20. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
21. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
22. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1