:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภา
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ย. 256218:00:21
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๓๔๐ ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๒
เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1