:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบับประ
วัน เวลา ส่ง 08 ก.ย. 256217:21:02
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ 0003/ว 1332 ลว. 5 ก.ย. 2562
เรียน สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1