:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมสถานที่พื้นที่รับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า ตามมาตรการส่งเสริม
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ย. 256215:19:15
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๒๓๐๗ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๖๒
เรียน นายอำเภอนากลาง นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอนาวัง นายอำเภอสุวรรณคูหา และนายอำเภอโนนสัง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4