:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประกาศรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256209:18:27
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ0031/ว12138
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน,ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1