:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256210:07:46
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๓๕๕ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๖๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1