:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256210:12:25
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๓๕๖ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๖๒
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1