:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ย. 256214:28:02
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว12527
คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
20. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
27. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
28. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
29. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
30. นายอำเภอศรีบุญเรือง
31. นายอำเภอโนนสัง
32. นายอำเภอนากลาง
33. นายอำเภอสุวรรณคูหา
34. นายอำเภอนาวัง
35. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
36. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
37. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
38. ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
39. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2