:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 19 ก.ย. 256217:00:29
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/22008
เรื่อง การประชุมพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน นายอำเภอศรีบุญเรือง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1