:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 20 ก.ย. 256215:42:33
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว22011
1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
9. นายอำเภอโนนสัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5