:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมเอกษณ์การแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภูและการแต่งกายประจำวัน
วัน เวลา ส่ง 23 ก.ย. 256213:58:30
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๒๒๐๘๓
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1