:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ย. 256209:50:55
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 22219
เรื่อง มอบหมายภารกิจการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
เรียน
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
6.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
8.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
10.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
11. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
14.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
15.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
17.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
18.นายอำเภอนากลาง
19.นายอำเภอศรีบุญเรือง
20.นายอำเภอโนนสัง
21.นายอำเภอสุวรรณคูหา
22.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
23.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
24.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
25.ผู้จัดการการประปา สาขาหนองบัวลำภู
26.โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2