:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ย. 256214:10:10
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว22252
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4