:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญการประชุมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Landmark ภูพานน้อย
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ย. 256216:16:24
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 22253
1.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
5.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู
10.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
11.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
12.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
13.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
14.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2