:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจในการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ย. 256216:23:11
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 22254
1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4.สหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
6.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
7.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
9.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
13.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3