:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ย. 256216:45:16
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๔๑๐ ลว. ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒
ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือ)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2