:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุม ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 11/2562
วัน เวลา ส่ง 25 ก.ย. 256209:57:31
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว22270
1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
6. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
16 นายอำเภอนากลาง
17 นายอำเภอนาวัง
18 นายอำเภอสุวรรณคูหา
29 นายอำเภอโนนสัง
20 นายอำเภอศรีบุญเรือง   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1