:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 25 ก.ย. 256213:58:15
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ ด่วนที่สุด นภ 0017.5/ว 12113 ลว. 4 ก.ย. 2562
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1