:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 25 ก.ย. 256217:59:06
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/22343
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาฯ เรียน นายอำเภอนากลาง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2