:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานด้านการรับ-จ่ายเงิน
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 256210:53:33
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุดที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๔๒๘ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒
ส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามรายชื่อแนบท้าย)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1