:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการประชุม กรอ.จ.นภ. ครั้งที่ 4/2562
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 256211:16:14
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 22397
1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
17. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
18. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
21. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายวิทวัส วทานิโยบล
23. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม นายทิชากร นิลกษาปน์
24. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด นายสายสิญจน์ สายืน


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1