:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อั
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 256211:35:44
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 224000
เรียน
1.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
2.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
3.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
6.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
8. นายอำเภอศรีบุญเรือง
9. นายอำเภอนากลาง
10. นายอำเภอโนนสัง
11. นายอำเภอสุวรรณคูหา
12. นายอำเภอนาวัง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1