:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 256213:39:16
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 22401
1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
10. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ
11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู