:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 256214:56:15
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๔๓๐ ว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1