:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
วัน เวลา ส่ง 01 ต.ค. 256214:04:54
จาก สนง.พลังงานจังหวัด
ที่ นภ0015/ว481
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู
5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือง
6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง
7. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง
8. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวัง
9. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา
10. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
16. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
17. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. สำนักงานเทศบาลตำบลยางหล่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1