:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 02 ต.ค. 256214:03:41
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว22781
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท)
3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
22. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
25. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
26. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
27. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
29. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
31. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
32. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
33. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
34. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
35. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
36. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
37. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
38. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
39. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
40. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
41. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
42. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
43. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
44. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
45. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
46. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
47. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม อ.นาวัง
48. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
49. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
50. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
51. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู
52. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
53. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
54. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
55. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
56. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
57. ประธานกลุ่ม Yong Smart Farmer
58. ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู
59. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
60. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหนองบัวลำภู
61. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู
62. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู
63. ประธาน Trader จังหวัดหนองบัวลำภู
64. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
65. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.นภ.
66. ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ.
67. ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นภ.
68. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.นภ.
69. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
70. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1